یافتن محصولات و سرویس ها


پلن شخصی 1
فضا :256 مگابایت
پهنای باند : نامحدود
سایر امکانات : نامحدود
دیتابیس: ندارد
کنترل پنل : دایرکت ادمین
قابل ارتقا : بله
اتصال رایگان : بله
لیچ : ممنوع
دیتاسنتر : هتزنر آنلاین (آلمان)
وب سرور : Apache
500 تومان ماهانه
1,250 تومان سه ماهه
2,500 تومان شش ماهه

پلن شخصی 2
فضا :512 مگابایت
پهنای باند : نامحدود
سایر امکانات : نامحدود
دیتابیس: ندارد
کنترل پنل : دایرکت ادمین
قابل ارتقا : بله
اتصال رایگان : بله
لیچ : ممنوع
دیتاسنتر : هتزنر آنلاین (آلمان)
وب سرور : Apache
1,000 تومان ماهانه
2,500 تومان سه ماهه
5,000 تومان شش ماهه

پلن کاربردی 1
فضا :1024 مگابایت
پهنای باند : نامحدود
سایر امکانات : نامحدود
دیتابیس: ندارد
کنترل پنل : دایرکت ادمین
قابل ارتقا : بله
اتصال رایگان : بله
لیچ : ممنوع
دیتاسنتر : هتزنر آنلاین (آلمان)
وب سرور : Apache
1,500 تومان ماهانه
4,000 تومان سه ماهه
8,000 تومان شش ماهه

پلن کاربردی 2
فضا :2048 مگابایت
پهنای باند : نامحدود
سایر امکانات : نامحدود
دیتابیس: ندارد
کنترل پنل : دایرکت ادمین
قابل ارتقا : بله
اتصال رایگان : بله
لیچ : ممنوع
دیتاسنتر : هتزنر آنلاین (آلمان)
وب سرور : Apache
2,000 تومان ماهانه
5,000 تومان سه ماهه
9,000 تومان شش ماهه

پلن کاربردی 3
فضا :3072 مگابایت
پهنای باند : نامحدود
سایر امکانات : نامحدود
دیتابیس: ندارد
کنترل پنل : دایرکت ادمین
قابل ارتقا : بله
اتصال رایگان : بله
لیچ : ممنوع
دیتاسنتر : هتزنر آنلاین (آلمان)
وب سرور : Apache
3,000 تومان ماهانه
8,000 تومان سه ماهه
15,000 تومان شش ماهه

پلن حرفه ای 1
فضا :5120 مگابایت
پهنای باند : نامحدود
سایر امکانات : نامحدود
دیتابیس: ندارد
کنترل پنل : دایرکت ادمین
قابل ارتقا : بله
اتصال رایگان : بله
لیچ : ممنوع
دیتاسنتر : هتزنر آنلاین (آلمان)
وب سرور : Apache
5,000 تومان ماهانه
14,000 تومان سه ماهه
28,000 تومان شش ماهه

پلن حرفه ای 2
فضا :10240 مگابایت
پهنای باند : نامحدود
سایر امکانات : نامحدود
دیتابیس: ندارد
کنترل پنل : دایرکت ادمین
قابل ارتقا : بله
اتصال رایگان : بله
لیچ : ممنوع
دیتاسنتر : هتزنر آنلاین (آلمان)
وب سرور : Apache
8,000 تومان ماهانه
23,000 تومان سه ماهه
44,000 تومان شش ماهه