با توجه به اطلاعیه قبلی نسبت به عدم ارائه خدمات جدید ، تمدید سرویس ها نیز صورت نخواهد گرفت
کاربرانی که از ما سرویسی تهیه فرمودند تا یک ماه پس از پایان زمان سرویسشان موظف به انتقال داده های خود میباشند
در غیر اینصورت ما هیچ گونه مسئولیتی نمیپذیریم.
  باتوجه به اینکه پایان بازه زمانی سرویس برخی از کاربران پایان اردیپهشت ماه سال 98 میباشد تا پایان تیر ماه 98 سایت همچنان فعال میباشد اما تنها تا پایان خرداد ماه سال  98 کاربران 
   مهلت انتقال داده ها یا بکاپ خود را دارند پس از تاریخ ذکر شده  سرویس ها غیر فعال خواهد گشت.
توجه : عدم تمدید سرویس ها و خدمات موقتی بوده و سایت هم چنان فعال میباشد . 


Sunday, November 18, 2018

« برگشت